Lời chúc hay và từ vựng tiếng Anh có phiên âm theo chủ đề 20/11

Thứ ba - 20/11/2018 09:54

Học từ vựng tiếng Anh có phiên âm theo chủ đề là một phương pháp vô cùng hiệu quả được rất nhiều người áp dụng, hỗ trợ ghi nhớ, mang lại hiệu quả cao cho người học. Những lời chúc ý nghĩa sau đây và 106 từ vựng chủ đề giáo dục sẽ giúp bạn bổ sung kho kiến thức của bản thân, đồng thời mang tính ứng dụng cao cho những bài học chuyên đề, hoàn toàn có thể áp dụng cho ngày 20/11 nhé.
 

Một số lời chúc tiếng Anh cho ngày 20/11

 

Loi chuc ngay 20-11 bang tieng Anh
Lời chúc tiếng Anh cho ngày 20/11
 
Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp tới, chúng tôi xin gửi tặng các bạn một số lời chúc ý nghĩa dành cho thầy cô - những người lái đò thầm lặng.

I can’t thank you enough for everything you did to me. On the occasion of Vietnam Teacher’s Day, I wish you a good health, happiness and success.
Một lời cảm ơn là không đủ với tất cả mọi thứ thầy/cô đã dành cho em. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, em chúc cô/thầy sức khỏe tốt, vui phúc và thành công.

Thank you, teacher! It’s always the most beautiful moment being with you. Have a happy Vietnamese Teacher’s Day!
Cảm ơn thầy/cô! Bên cạnh người luôn luôn là những phút giây tuyệt vời nhất. Chúc thầy/cô vui vẻ trong ngày của chính mình.

I wish I could let you know my gratitude. You are the best. Hope you have a great Vietnamese Teacher’s Day.
Ước gì em có thể bày tỏ hết được lòng biết ơn với thầy/cô. Người là tuyệt nhất. Hy vọng thầy/cô sẽ có một ngày tuyệt vời.

Thank to you, I have learnt so much meaning things. Thank you so much and have great Teacher’s Day.
Nhờ có thầy/cô, em đã học được nhiều điều ý nghĩa. Cảm ơn người rất nhiều và chúc thầy/cô có một ngày Nhà giáo thật tuyệt vời.

 

Từ vựng tiếng Anh có phiên âm chủ đề Giáo dục

 
tu vung tieng Anh chu de giao duc
Từ vựng tiếng Anh chủ đề giáo dục
>> Xem thêm: Những bài thơ tiếng Anh ý nghĩa chủ đề ngày Nhà Giáo Việt Nam
 
 1. Music /ˈmjuːzɪk/: âm nhạc
 2. Lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/: bài học
  Exercise /ˈeksərsaɪz /; 
  Task /tæsk/, 
 3. Activity /ækˈtɪvəti/: bài tập
 4. Homework /ˈhoʊmwɜːrk/; 
  Home assignment /hoʊm əˈsaɪnmənt/: bài tập về nhà
 5. Research report /rɪˈsɜːrtʃ rɪˈpɔːrt/,
  Paper /ˈpeɪpər/,
  Article /ˈɑːrtɪkl/: báo cáo khoa học
 6. Academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt/, 
  Grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl/, 
  Results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət/: bảng điểm
 7. Certificate /sərˈtɪfɪkət/, 
  Completion certificate  /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət/ , 
  Graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət/: bằng, chứng chỉ
 8. Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bằng cấp
 9. Credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə/, 
  Credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs/: bệnh thành tích
 10. Write /raɪt/, 
  Develop /dɪˈveləp/: biên soạn (giáo trình)
 11. Drop-outs /drɑːp aʊts/ : bỏ học
 12. Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/,
  Subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn/: bộ môn
 13. College /ˈkɑːlɪdʒ/: cao đẳng
 14. Mark /mɑːrk/; 
  Score /skɔː/: chấm bài, chấm thi
 15. Syllabus /ˈsɪləbəs/:chương trình (chi tiết)
 16. Curriculum /kəˈrɪkjələm/: chương trình (khung)
 17. Mark /mɑːrk/, score /skɔː/ chấm điểm
 18. Theme /θiːm/: chủ điểm
 19. Topic /ˈtɑːpɪk/: chủ đề
 20. Technology /tekˈnɑːlədʒi/: công nghệ
 21. Tutorial /tuːˈtɔːriəl/: dạy thêm, học thêm
 22. Train /treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ/: đào tạo 
 23. Teacher training /ˈtiːtʃər  ˈtreɪnɪŋ/: đào tạo giáo viên 
 24. Distance education /ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn/: đào tạo từ xa 
 25. Vocational training /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ/ : đào tạo nghề
 26. Evaluation /ɪˈvæljueɪt/, 
  Measurement /ˈmeʒərmənt/: đánh giá 
 27. Mark /mɑːrk/, 
  Score /skɔː/, 
  Grade /ɡreɪd/: điểm, điểm số 
 28. Class management /klæs ˈmænɪdʒmənt/: điều hành lớp học 
 29. Pass /pæs/: điểm trung bình 
 30. Credit / ˈkredɪt/: điểm khá 
 31. Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/ điểm giỏi 
 32. High distinction /haɪ  dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc 
 33. University /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti/, 
  College /ˈkɑːlɪdʒ/, 
  Undergraduate /ˌʌndərˈɡrædʒuət/: đại học 
 34. Plagiarize /ˈpleɪdʒəraɪz/, 
  Plagiarism /ˈpleɪdʒərɪzəm/: đạo văn 
 35. Geography /dʒiˈɑːɡrəfi/: địa lý 
 36. Teaching aids /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/: đồ dùng dạy học 
 37. Pass (an exam) /pæs/: đỗ 
 38. Class observation /klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn/: dự giờ 
 39. Take /teɪk/, 
  Sit an exam /sɪt ən ɪɡˈzæm/: dự thi 
 40. Realia /reɪˈɑːliə /: giáo cụ trực quan 
 41. Civil education /ˈsɪvl ˌedʒuˈkeɪʃn/, 
  Civics /ˈsɪvɪks /: giáo dục công dân
 42. Continuing education /kənˈtɪnjuː ˌedʒuˈkeɪʃn/: giáo dục thường xuyên 
 43. Course ware /kɔːrs wer/: giáo trình điện tử 
 44. Course book /kɔːrs bʊk/, 
  Textbook /ˈtekstbʊk/, 
  Teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình 
 45. Tutor /tuːtər/: giáo viên dạy thêm 
 46. Visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər/ 
  Visiting  teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: giáo viên thỉnh giảng 
 47. Classroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/: giáo viên đứng lớp 
 48. Lesson plan /; ˈlesn plæn/: giáo án 
 49. Birth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: giấy khai sinh
 50. Conduct /kənˈdʌkt/: hạnh kiểm 
 51. President /ˈprezɪdənt/, 
  Rector /ˈrektər/;
  Principal /ˈprɪnsəpl/, 
  School head /skuːl hed/, 
  Headmaster /ˌhedˈmæstər/ or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng 
 52. School records /skuːl ˈrekərd/, 
  Academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; 
  School record book /skuːl  ˈrekərd bʊk/: học bạ 
 53. Materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu 
 54. Performance /pərˈfɔːrməns/: học lực
 55. Term /tɜːrm / (Br); 
  Semester /sɪˈmestər/ (Am): học kỳ 
 56. Teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp/ , 
  Conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo giáo viên 
 57. Science (pl. sciences) /ˈsaɪəns/: khoa học tự nhiên (môn học) 
 58. Campus /ˈkæmpəs/: khuôn viên trường 
 59. Test /test/, 
  Testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra 
 60. Accredit /əˈkredɪt/, 
  Accreditation /əˌkredɪˈteɪʃn/: kiểm định chất lượng 
 61. Hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns/ 
  Dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/: ký túc xá 
 62. Skill /skɪl/: kỹ năng 
 63. Graduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: lễ tốt nghiệp 
 64. Certificate presentation /sərˈtɪfɪkət priːzenˈteɪʃn/: lễ phát bằng 
 65. Nursery school /ˈnɜːrsəri skuːl/: mầm non
 66. Kindergarten /ˈkɪndərɡɑːrtn/, 
  Preschool /prɪ skuːl/: mẫu giáo 
 67. Research /rɪˈsɜːrtʃ /, 
  Research work /rɪˈsɜːrtʃ wɜːrk/: nghiên cứu khoa học 
 68. Break / breɪk/; 
  Recess /rɪˈses/: nghỉ giải lao (giữa giờ) 
 69. Summer vacation /ˈsʌmər vəˈkeɪʃn/: nghỉ hè 
 70. Extra curriculum /ˈekstrə kəˈrɪkjələm/: ngoại khóa 
 71. Enroll /ɪnˈroʊl/, 
  Enrolment /ɪnˈroʊlmənt/; số lượng học sinh nhập học
 72. Enrollment /ɪnˈroʊlmənt/: nhập học
 73. Professional development /prəˈfeʃənl dɪˈveləpmənt/: phát triển chuyên môn
 74. Staff room /stæf ruːm/: phòng nghỉ giáo viên
 75. Student management /ˈstuːdnt ˈmænɪdʒmənt/: quản lý học sinh 
 76. Post graduate /poʊst ˈɡrædʒuət/: sau đại học
 77. Textbook /ˈtekstbʊk/: sách giáo khoa 
 78. School-yard /skuːl jɑːrd/: sân trường 
 79. Master /ˈmæstər/: thạc sĩ 
 80. Education inspector /ˌedʒuˈkeɪʃn ɪnˈspektər/: thanh tra giáo dục 
 81. Group work /ɡruːp wɜːrk/: theo nhóm
 82. Physical education /ˈfɪzɪkl ˌedʒuˈkeɪʃn/: thể dục 
 83. Final exam /ˈfaɪnl ɪɡˈzæm/: thi tốt nghiệp 
 84. Objective test /əbˈdʒektɪv test/: thi trắc nghiệm 
 85. Subjective test /səbˈdʒektɪv test/: thi tự luận
 86. Candidate /ˈkændɪdət/: thí sinh
 87. Practice /ˈpræktɪs/, 
  Hands-on practice /hændz ɑːn ˈpræktɪs/: thực hành
 88. Practicum /ˈpræktɪsʌm /: thực tập (của giáo viên) 
 89. Integrated /ˈɪntɪɡreɪtɪd/, 
  Integration /ˌɪntɪˈɡreɪʃn/: tích hợp 
 90. Ph.D. (doctor of philosophy /ˈdɑːktər əv fəˈlɑːsəfi/), 
  Doctor /ˈdɑːktər/: tiến sĩ 
 91. Class /klæs/, 
  Class hour /klæs ˈaʊər/, 
  Contact hour /ˈkɑːntækt  ˈaʊər/: tiết học 
 92. Primary /ˈpraɪmeri/, 
  Elementary /ˌelɪˈmentri/(school /skuːl/); 
  Primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: tiểu học 
 93. Lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl/, 
  Middle school /ˈmɪdl skuːl/, trung học cơ sở 
 94. Upper-secondary school /ˈʌpər  ˈsekənderi skuːl/, 
  High school /haɪ skuːl/ trung học phổ thông
 95. Day school /deɪ skuːl/: trường bán trú
 96. State school /steɪt skuːl/ 
  College /ˈkɑːlɪdʒ/ 
  University /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti/: trường công lập 
 97. Boarding school /ˈbɔːrdɪŋ skuːl/: trường nội trú 
 98. Private school /ˈpraɪvət skuːl/
  University /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti/: trường tư thục 
 99. Fail (an exam) /feɪl/: trượt 
 100. Optional /ˈɑːpʃənl/: tự chọn 
 101. Elective /ɪˈlektɪv/: tự chọn bắt buộc 
 102. Cut class /kʌt klæs/ (v): trốn học 
 103. Play truant / pleɪ ˈtruːənt/(v) : trốn học 
 104. Junior colleges /ˈdʒuːniər ˈkɑːlɪdʒ/ : Trường cao đẳng 
 105. Service education /ˈsɜːrvɪs ˌedʒuˈkeɪʃn/: Tại chức
 106. Postgraduate courses / poʊst ˈɡrædʒuət kɔːrsɪs/: nghiên cứu sinh

Học từ vựng tiếng Anh có phiên âm theo chủ đề là một phương pháp hiệu quả mà các bạn nên áp dụng cho những giờ tự học của mình. Trên đây là một số từ vựng chủ đề Giáo dục mà bạn có thể tham khảo và vận dụng cho những bài viết cũng như giao tiếp trong ngày Nhà giáo Việt Nam. Chúc các bạn học tập vui vẻ. 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Kết nối với chúng tôi

Chúng tôi trên mạng xã hội

dang ky hoc thu mien phi tai aten english school

Bài viết mới nhất

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây