Bài tập thì hiện tại đơn trong tiếng Anh (kèm đáp án)

Nói đến ngữ pháp tiếng Anh thì chúng ta không thể bỏ qua một phần kiến thức vô cùng quan trọng đó là các thì trong tiếng Anh, nếu bạn sắp xếp sai thì trong câu thì câu đó sẽ bị sai về phần ngữ nghĩa cũng như cấu trúc câu.

bài tập thì hiện tại đơn

Hôm nay cùng trung tâm Anh ngữ Benative bắt tay vào test các bài tập tiếng Anh thì hiện tại đơn sau đây.

BÀI 1: Thêm s/ es vào sau mỗi động từ sau đây sao cho đúng:

V nguyên thể Vs/es

go

goes

try

tries

study

studies

like

likes

run

runs

watch

watches

travel

travels

begin

begins

eat

eats

close

closes

BÀI 2: Complete using the correct form of the verb in brackets

 1. I (wake)____________up at 7 a.m and (go)____________to school at 8 a.m every morning.
 2. Mary usually (go swimming)____________ in the morning. 
 3. Trang always (watch)____________ TV after doing homework at home.
 4. A: ________the Sun (circle)____________ the Earth?

B: Yes, it ____________.

 1. She (like)____________ going swimming so she never (go)__________ to the pool.

ĐÁP ÁN: 

 1. wake/ go
 2. goes swimming
 3. watches
 4. does/ circle/does
 5. doesn’t like/ goes

>> Xem thêm : Tổng hợp ngữ pháp và cách dùng 12 thì trong tiếng Anh

BÀI 3: Complete using the following:

I apologise I insist I promise I suggest I recommend
 1. It’s a nice day. ____________ we go picnic. (I suggest)
 2. I will pay you money as soon as possible. ____________(I promise)
 3. You must let me do it. ____________ (I insist)
 4. ____________ for the mess I made. It won’t happen again. (i apologise)
 5. Ha Long Bay is a very beautiful place. ____________ it. (I recommend)

BÀI 4: Find and correct the mistakes: 

 1. I am go to school every week day. (am go →  go)
 2. Duong like bees but he don’t like honey. (don’t →  doesn’t)
 3. Vegetarians eat meat. (eat →  don’t eat)
 4. Liars is people who doesn’t tell you the truth. (is →  are/ doesn’t  don’t)

BÀI 5: Answer the following questions with adverbs of frequency:

 1. How often do you eat junk food?

________________________________________________________

(vd: Twice a week)

 1. How often do you buy new clothes?

________________________________________________________

( vd: Three times a month)

 1. How often do you go to the cinema?

________________________________________________________

(vd: Once per 2 months)

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ TẠI BENATIVE KIDS NGAY HÔM NAY


Bài viết liên quan