85 cặp từ trái nghĩa trong tiếng Anh

Trong bất cứ một ngôn ngữ nào đều có những từ ngữ mang nghĩa đối lập nhau và từ trái nghĩa trong tiếng Anh cũng không ngoại lệ. Vậy đó là những cặp từ ngữ nào?

Những cặp từ trái nghĩa trong tiếng Anh cùng Benative

Một trong những kiến thức để chúng ta có thể thành thạo giao tiếp tiếng anh cơ bản đó chính là học đầy đủ nội dung kiến thức có trong đó có những từ loại, vậy hãy bỏ ra một khoảng thời gian nhất định để thuộc nằm lòng những cặp từ đối nghĩa dưới đây nhé!

 

 1. Above /ə’bʌv/ trên >< below /bi’lou/ dưới
 2. Add /æd/ cộng, thêm vào ><  subtract/səb’trækt/ trừ
 3.  All /ɔ:l/ tất cả ><  none /nʌn/ không chút nào
 4.  Alone /ə’loun/ đơn độc  ><  together /tə’geðə/ cùng nhau
 5. Back /bæk/ phía  sau ><  front /frʌnt/ phía trước
 6. Before /bi’fɔ:/ trước  >< after /ɑ:ftə/ sau
 7. Begin /bi’gin/ bắt đầu >< end /end/ kết thúc
 8. Big /big/ to >< little /’litl/ nhỏ
 9. Cool /ku:l/ >< warm /wɔ:m/ ấm áp
 10. Dark /dɑ:k/ tối  >< light /lait/ sang
 11. Difficult /’difikəlt/ khó ><  easy /’i:zi/ dễ
 12. Dry /drai/ khô >< wet /wet/ ướt
 13. East /i:st/ đông  ><  west /west/ tây
 14. Empty /’empti/ trống không  ><  full /ful/ đầy
 15. Enter /’entə/ lối vào >< exit /’eksit/ lối ra
 16. Even /’i:vn/ chẵn ><  odd /ɒd/ lẻ
 17. Fact /fækt/ sự thật  >< fiction /’fik∫n/ điều hư cấu
 18. First /fə:st/ đầu tiên >< last /lɑ:st/ cuối cùng
 19. Get /get/ nhận được ><  give /giv/ cho, biếu, tặng
 20. High /hai/ cao ><  low /lou/ thấp
 21. Inside /in’said/ trong >< outside /’autsaid/ ngoài
 22. Jolly /’dʒɔli/ đùa bỡn >< serious /’siəriəs/ hệ trọng
 23. Know /nou/ biết >< guess /ges/ đoán
 24. Leave /li:v/ rời đi >< stay /stei/  lưu lại
 25. Left /left/ trái >< right /rait/ phải
 26. Loud /laud/ ồn ào >< quiet /’kwaiət/ yên lặng
 27. Most /moust/ hầu hết >< least /li:st/ ít nhất
 28. Near /niə/ gần >< far /fɑ:/ xa
 29. North /nɔ:θ/ bắc >< south / saʊθ/ nam
 30. On /on/ bật  >< off /ɔ:f/ tắt
 31. Open /’oupən/ mở >< close /klouz/ đóng
 32. Over /’ouvə/ trên >< under /’ʌndə/ dưới
 33. Part /pa:t/ phần, bộ phận >< whole /həʊl/ toàn bộ
 34. Play /plei/ chơi >< work /wɜ:k/ làm
 35. Private /ˈpraɪvɪt/ riêng tư, cá nhân >< public /’pʌblik/ chung, công cộng
 36. Push /puʃ/ đẩy >< pull /pul/ kéo
 37. Question /ˈkwɛstʃən/ hỏi >< answer /’ɑ:nsə/ trả lời
 38. Raise /reiz/ tăng >< lower /’louə/ giảm
 39. Right /rait/ đúng >< wrong /rɒŋ/ sai
 40. Sad /sæd/ buồn rầu >< happy /ˈhæpi/ vui sướng, hạnh phúc
 41. Safe /seif/ an toàn >< dangerous /´deindʒərəs/ nguy hiểm
 42. Same /seim/ giống nhau >< different /’difrәnt/ khác biệt
 43. Sit /sit/ ngồi >< stand /stænd/ đứng
 44. Sweet /swi:t/ ngọt >< sour /’sauə/ chua
 45. Through /θru:/ ném >< catch /kætʃ/ bắt lấy
 46. True /truː/ đúng >< false /fɔːls/ sai
 47. Up /ʌp/ lên >< down /daun/ xuống
 48. Vertical /ˈvɜrtɪkəl/ dọc >< horizontal /,hɔri’zɔntl/ ngang
 49. Wide /waid/ rộng >< narrow /’nærou/ chật hẹp
 50. Win /win/ thắng >< lose /lu:z/ thua
 51. Young /jʌɳ/ trẻ>< old /ould/ già
 52. Laugh / læf / cười >< cry / kraɪ / khóc
 53. Clean / kliːn / sạch >< dirty / ˈdɜːrti  / dơ, bẩn
 54. Good / ɡʊd  / tốt >< bad / bæd  / xấu
 55. Happy / ˈhæpi  / vui vẻ >< sad / sæd  /  buồn bã
 56. Slow / sloʊ / chậm >< fast / fæst  / mau, nhanh
 57. Open / ˈoʊpən / mở >< shut / ʃʌt  / đóng
 58. Inside / ˌɪnˈsaɪd  / trong >< outside / ˌaʊtˈsaɪd  / ngoài
 59. Under / ˈʌndər  / ở dưới >< above / əˈbʌv / trên cao
 60. Day / deɪ  / ngày >< night / naɪt  / đêm
 61. Wide / waɪd  / rộng >< narrow / ˈnæroʊ/ hẹp
 62. Front / frʌnt  / trước >< back / bæk / sau
 63. Smooth / smuːð  / nhẵn nhụi >< rough / rʌf / xù xì
 64. Hard-working / hɑːrd ˈwɜːrkɪŋ / chăm chỉ >< lazy / lazy / lười biếng
 65. Pull / pʊl  / kéo >< push  / pʊʃ / đẩy
 66. Alive / əˈlaɪv  / sống >< dead / ded / chết
 67. Buy / baɪ / mua >< sell / sel  / bán
 68. Build / bɪld  / xây >< destroy / dɪˈstrɔɪ / phá
 69. Bright / braɪt  / sáng >< dark / dɑːrk  / tối
 70. Left / left  / trái >< right / raɪt  / phải
 71. Deep / diːp / sâu >< shallow / ˈʃæloʊ  / nông
 72. Full / fʊl  / đầy >< empty / ˈempti / rỗng
 73. Fat / fæt / béo, mập >< thin / θɪn  / gầy, ốm
 74. Beautiful / ˈbjuːtɪfl  / đẹp >< ugly / ˈʌɡli  / xấu xí
 75. Strong / strɔːŋ  / mạnh >< weak / wiːk  / yếu
 76. Old / oʊld  / cũ >< new / nuː / mới
 77. Brave / breɪv  / dũng cảm >< coward / ˈkaʊərd / nhút nhát
 78. Big / bɪɡ  / to >< small / smɔːl / nhỏ
 79. Rich / rɪtʃ  / giàu >< poor / pɔːr  / nghèo
 80. Straight / streɪt  / thẳng >< crooked / ˈkrʊkɪd  / quanh co
 81. Thick / θɪk / dày >< thin / θɪn / mỏng
 82. Long / lɔːŋ  / dài >< short / ʃɔːrt / ngắn
 83. Hot / hɑːt / nóng >< cold / koʊld  / lạnh
 84. Tall / tɔːl  / cao >< short / ʃɔːrt / thấp
 85. Love / lʌv  / yêu >< hate / heɪt  / ghét

Trên đây là 85 cặp từ trái nghĩa trong tiếng Anh mà trung tâm Anh ngữ Benative đã tổng hợp và cung cấp tới các bạn, hy vọng đã mang tới những tài liệu kiến thức tiếng Anh hữu ích cho con đường chinh phục ngôn ngữ chung thứ hai của đông đảo các bạn trẻ. Chúc các bạn học tập hiệu quả!

 

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ TẠI BENATIVE KIDS NGAY HÔM NAY


Bài viết liên quan