Hệ thống các thuật ngữ toán học bằng tiếng Anh 

Đối với những bạn chuyên Toán thì việc học các thuật ngữ Toán học bằng tiếng Anh là điều vô cùng cần thiết. Vậy cùng xem bảng hệ thống các thuật ngữ Toán học bằng tiếng Anh do trung tâm Anh ngữ Benative tổng hợp dưới đây.

thuật toán bằng tiếng anh

>>> 80 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Thương Mại

Bảng hệ thống các thuật ngữ Toán học bằng tiếng Anh số 1 

Phần đông nếu như các bạn học sinh và nhất là đối tượng học sinh cấp Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông để ý thì tên tiếng Anh của thuật ngữ toán học này xuất hiện rất nhiều trong các tài liệu môn Toán đến từ các nhà xuất bản hay tác giả biên soạn người nước ngoài và hơn nữa những ký tự tiếng Anh còn là tên viết tắt của rất nhiều ký hiệu Toán học. Chính vì vậy việc học những thuật ngữ Toán học bằng tiếng Anh này là điều vô cùng cần thiết. Hy vọng các bạn có thể nhập tâm và nhanh chóng nắm được những kiến thức này một cách nhanh và hiệu quả nhất, tránh việc học thuộc vẹt vì như thế chúng ta sẽ rất nhanh quên và không thực sự hiểu hết tác dụng của nó.

Từ/Phiên âm Nghĩa
 1. Addition [ə’di∫n]
 2. Subtraction [səb’træk∫n]
 3. Multiplication [,mʌltipli’kei∫n]
 4. Division [di’viʒn]
 5. Total [‘toot]
 6. Arithmetic [ə’riθmətik]
 7. Algebra [‘ældʒibrə]
 8. Geometry [dʒi’ɔmitri]
 9. Calculus [‘kælkjuləs]
 10.  Statistics [stə’tistiks]
 11.  Integer [‘intidʒə]
 12.  Even number
 13.  Odd number
 14.  Prime number
 15.  Fraction [‘fræk∫n]
 16.  Decimal [‘desiməl]
 17.  Decimal point
 18.  Percent [pə’sent]
 19.  Percentage [pə’sentidʒ]
 20.  Theorem [‘θiərəm]
 21.  Proof [pru:f]
 22.  Problem [‘prɔbləm]
 23.  Solution [sə’lu:∫n]
 24.  Formula [‘fɔ:mjulə]
 25.  Equation [is kwei∫n]
 26.  Graph [græf]
 27.  Axis [‘æksis]
 28.  Average [‘ævəridʒ]
 29.  Correlation [,kɔri’lei∫n]
 30.  Probability [,prɔbə’biləti]
 31.  Dimensions [dimen∫n]
 32.  Area [‘eəriə]
 33.  Circumference [sə’kʌmfərəns]
 34.  Diameter [dai’æmitə]
 35.  Radius [‘reidiəs]
 36.  Length [leηθ]
 37.  Height [hait]
 38.  Width [widθ]
 39.  Perimeter [pə’rimitə(r)]
 40.  Angle [‘æηgl]
 41.  Right angle
 42.  Line [lain]
 43.  Straight line
 44.  Curve [kə:v]
 45.  Parallel [‘pærəlel]
 46.  Tangent [‘tændʒənt]
 47.  Volume [‘vɔlju:m]
 48.  Plus [plʌs]
 49.  Minus [‘mainəs]
 50.  Times hoặc multiplied by
 51.  Squared [skweə]
 52.  Cubed
 53.  Square root
 54.  Equal [‘i:kwəl]
 55.  To add
 56.  To subtract hoặc to take away
 57.  To multiply
 58.  To divide
 59.  To calculate
 1. Phép cộng
 2. Phép trừ
 3. Phép nhân
 4. Phép chia
 5. Tổng
 6. Số học
 7. Đại số
 8. Hình học
 9. Phép tính
 10. Thống kê
 11. Số nguyên
 12. Số chẵn
 13. Số lẻ
 14. Số nguyên tố
 15. Phân số
 16. Thập phân
 17. Dấu thập phân
 18. Phần trăm
 19. Tỉ lệ phần trăm
 20. Định lý
 21. Bằng chứng chứng minh
 22. Bài toán
 23. Lời giải
 24. Công thức
 25. Phương trình
 26. Biểu đồ
 27. Trục
 28. Trung bình
 29. Sự tương quan
 30. Xác suất
 31. Chiều
 32. Diện tích
 33. Chu vi đường tròn
 34. Đường kính
 35. Bán kính
 36. Chiều dài
 37. Chiều cao
 38. Chiều rộng
 39. Chu vi
 40. Góc
 41. Góc vuông
 42. Đường
 43. Đường thẳng
 44. Đường cong
 45. Song song
 46. Tiếp tuyến
 47. Thể tích
 48. Dương
 49. Âm
 50. Lần
 51. Bình phương
 52. Mũ ba, lũy thừa ba
 53. Căn bình phương
 54. Bằng
 55. Cộng
 56. Trừ
 57. Nhân
 58. Chia
 59. Tính

Bảng hệ thống các thuật ngữ Toán học bằng tiếng Anh số 2 

STT Thuật ngữ Toán học  Nghĩa tiếng Anh 
1 Index form  Dạng số mũ
2 Evaluate Ước tính
3 Simplify Đơn giản
4 Express Biểu diễn, biểu thị
5 Solve Giải
6 Positive Dương
7 Negative Âm
8 Equation Phương trình, đẳng thức
9 Equality Đẳng thức
10 Quadratic equation Phương trình bậc hai
11 Root Nghiệm của phương trình
12 Linear equation (first degree equation) Phương trình bậc nhất
13 Formulae Công thức
14 Algebraic expression Biểu thức đại số
15 Fraction Phân số
16 Vulgar fraction Phân số thường
17 Decimal fraction phân số thập phân
18 Single fraction Phân số đơn
19 Simplified fraction Phân số tối giản
20 Lowest term Phân số tối giản
21 Significant figures Chữ số có nghĩa
22 Decimal place Vị trí thập phân, chữ số thập phân
23 Subject Chủ thể, đối tượng
24 Square Bình phương
25 Square root Căn bậc hai
26 Cube Luỹ thừa bậc ba
27 Cube root Căn bậc ba
28 Perimeter Chu vi
29 Area Diện tích
30 Volume Thể tích
31 Quadrilateral Tứ giác
32 Parallelogram Hình bình hành
33 Rhombus Hình thoi
34 Intersection Giao điểm
35 Origin Gốc toạ độ
36 Diagram Biểu đồ, đồ thị, sơ đồ
37 Parallel Song song
38 Symmetry Đối xứng
39 Trapezium Hình thang
40 Vertex Đỉnh
41 Vertices Các đỉnh
42 Triangle Tam giác
43 Isosceles triangle Tam giác cân
44 Acute triangle Tam giác nhọn
45 Circumscribed triangle Tam giác ngoại tiếp
46 Equiangular triangle Tam giác đều
47 Inscribed triangle Tam giác nội tiếp
48 Obtuse triangle Tam giác tù
49 Right-angled triangle Tam giác vuông
50 Scalene triangle Tam giác thường
51 Midpoint Trung điểm
52 Gradient of the straight line Độ dốc của một đường thẳng, hệ số góc
53 Distance Khoảng cách
54 Rectangle Hình chữ nhật
55 Trigonometry Lượng giác học
56 The sine rule Quy tắc sin
57 The cosine rule Quy tắc cos
58 Cross-section Mặt cắt ngang
59 Cuboid Hình hộp phẳng, hình hộp thẳng
60 Pyramid Hình chóp
61 Regular pyramid Hình chóp đều
62 Triangular pyramid Hình chóp tam giác
63 Truncated pyramid Hình chóp cụt
64 Slant edge Cạnh bên
65 Diagonal Đường chéo
66 Inequality Bất phương trình
67 Integer number Số nguyên
68 Real number Số thực
69 Least value Giá trị bé nhất
70 Greatest value Giá trị lớn nhất
71 Plus Cộng
72 Minus Trừ
73 Divide Chia
74 Product Nhân
75 Prime number Số nguyên tố
76 Stated Đươc phát biểu, được trình bày
77 Density Mật độ
78 Maximum Giá trị cực đại
79 Minimum Giá trị cực tiểu
80 Consecutive even number Số chẵn liên tiếp
81 Odd number Số lẻ
82 Even number Số chẵn
83 Length Độ dài
84 Coordinate Tọa độ
85 Ratio Tỷ số, tỷ lệ
86 Percentage Phần trăm
87 Limit Giới hạn
88 Factorise (factorize) Tìm thừa số của một số
89 Bearing angle Góc định hướng
90 Circle Đường tròn
91 Chord Dây cung
92 Tangent Tiếp tuyến
93 Proof Chứng minh
94 Radius Bán kính
95 Diameter Đường kính
96 Top Đỉnh
97 Sequence Chuỗi, dãy số
98 Number pattern Sơ đồ số
99 Row Hàng
100 Column Cột
101 Varies directly as Tỷ lệ thuận 
102 Directly proportional to Tỷ lệ thuận với
103 Inversely proportional Tỷ lệ nghịch
104 Varies as the reciprocal Nghịch đảo
105 In term of Theo ngôn ngữ, theo
106 Object Vật thể
107 Pressure Áp suất
108 Cone Hình nón
109 Blunted cone Hình nón cụt
110 Base of a cone Đáy của hình nón
111 Transformation Biến đổi
112 Reflection Phản chiếu, ảnh
113 Anticlockwise rotation Sự quay ngược chiều kim đồng hồ
114 Clockwise rotation Sự quay theo chiều kim đồng hồ
115 Enlargement Độ phóng đại
116 Adjacent angles Góc kề bù
117 Vertically opposite angle Góc đối nhau
118 Alt.s Góc so le
119 Corresp. s Góc đồng vị
120 Int. s Góc trong cùng phía
121 Ext.  of  Góc ngoài của tam giác 
122 Semicircle Nửa đường tròn
123 Arc Cung
124 Bisect Phân giác
125 Cyclic quadrilateral Tứ giác nội tiếp
126 Inscribed quadrilateral Tứ giác nội tiếp
127 Surd Biểu thức vô tỷ, số vô tỉ
128 Irrational number Biểu thức vô tỷ, số vô tỉ 
129 Statistics Thống kê
130 Probability Xác suất
131 Highest common factor (HCF) Hệ số chung lớn nhất
132 Least common multiple (LCM) Bội số chung nhỏ nhất
133 Lowest common multiple (LCM) Bội số chung nhỏ nhất
134 Sequence Dãy, chuỗi
135 Power Bậc
136 Improper fraction Phân số không thực sự
137 Proper fraction Phân số thực sự
138 Mixed numbers Hỗn số
139 Denominator Mẫu số
140 Numerator Tử số
141 Quotient Thương số
142 Ordering Thứ tự, sự sắp xếp theo thứ tự
143 Ascending order Thứ tự tăng
144 Descending order Thứ tự giảm
145 Rounding off Làm tròn
146 Rate Hệ số
147 Coefficient Hệ số
148 Scale Thang đo
149 Kinematics Động học
150 Distance Khoảng cách
151 Displacement Độ dịch chuyển
152 Speed Tốc độ
153 Velocity Vận tốc
154 Acceleration Gia tốc
155 Retardation Sự giảm tốc, sự hãm
156 Minor arc Cung nhỏ
157 Major arc Cung lớn

Trên đây là 2 bảng hệ thống các thuật ngữ Toán học bằng tiếng Anh với đầy đủ các vấn đề liên quan đến bộ môn Toán mà có thể những bạn yêu thích bộ môn tự nhiên cần sử dụng đến. chúc các bạn áp dụng thành công và việc học tập ngày càng tiến bộ!

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ TẠI BENATIVE KIDS NGAY HÔM NAY


Bài viết liên quan