Bài quiz tiếng Anh: Abstract Nouns – Các danh từ trừu tượng

Ngày càng nhiều các bài test, bài quiz được đưa ra giúp bạn đánh giá năng lực ngoại ngữ của mình. Bạn đã sẵn sàng cho bài quiz dưới đây chưa? Hít một hơi thật sâu rồi cùng thử tập trung làm bài nhé. Và bài quiz hôm nay của chúng ta sẽ là về danh từ – một dạng từ cơ bản, quan trọng và được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh.

Abstract Nouns

For each test question, fill in the blank with the abstract noun which best fits with the context (meaning) of the sentence.

Kết quả kiểm tra của bạn: