Bài quiz tiếng Anh: Conjunctions Test – Liên từ

Ngày càng nhiều các bài test, bài quiz được đưa ra giúp bạn đánh giá năng lực ngoại ngữ của mình. Bạn đã sẵn sàng cho bài quiz dưới đây chưa? Hít một hơi thật sâu rồi cùng thử tập trung làm bài nhé. Và bài quiz hôm nay của chúng ta sẽ là về liên từ – một dạng từ quan trọng và được sử dụng nhiều trong tiếng Anh.

Conjunctions Test

Study the types of conjunctions listed above. Then fill in the blanks of each test question with the correct conjunction.

Kết quả kiểm tra của bạn: