Bài quiz tiếng Anh: TIME COLLOCATIONS – Cụm từ chỉ thời gian

Ngày càng nhiều các bài test, bài quiz được đưa ra giúp bạn đánh giá năng lực ngoại ngữ của mình. Bạn đã sẵn sàng cho bài quiz dưới đây chưa? Hít một hơi thật sâu rồi cùng thử tập trung làm bài nhé. Dưới đây là một bài quiz tổng hợp từ vựng, hy vọng cung cấp thêm kiến thức cho bạn.

Kết quả kiểm tra của bạn: